Главная Йорялы Йорялы на Цаган Сар
×

Ошибка

There was a problem loading image resbolnica.jpg
There was a problem loading image aeroport_elista3.jpg
There was a problem loading image remontsetey1.jpg
There was a problem loading image kran1.jpg
There was a problem loading image 2024-07-15_19-11-56.jpg
There was a problem loading image sud.jpg
There was a problem loading image matkapital.jpg
There was a problem loading image 2024-07-15_18-34-09.jpg
There was a problem loading image pagoda2.jpg

Йорялы на Цаган Сар

Цаһан Сар өлзәтә болтха!
Пусть праздник Цаган Сар будет счастливым!


Цаган Cарин өлзәд багтҗ йовтн!
Пребывайте в благоденствии праздника Цаган Сар!


Цаһан Cарин өлзә-кишг делгрх болтха!
Пусть процветает счастье и благоденствие Цаган Сара!


Цаһаһан сәәнәр давултн!
Желаю вам хорошо провести свой Цаган Сар!


Цаһан сарин йөрәләр болтха!
Пусть сбудутся все благопожелания Цаган Сара!


Цаһан сарин байр сән-сәәхн болтха!
Пусть праздник Цаган Сар будет радостным и прекрасным!


Нә,
Үвлин киитнәс, шуурһн боранас эрүл менд һарч,
Үртә садтаган, ахта-дүүтәһән байрта бахта Цаһаһан тосч,
Үр- дүңгтәһән эгц дууһан дууҗ,
Ур килң уга бәәх болтн!

Желаю вам благополучного исхода зимы,
Желаю вашей семье радостной встречи Цаган Сар,
Желаю, чтобы песни ваши звучали в унисон,
Желаю, чтобы не было повода для гнева!


Эн сәәхн Цаган сарин өдрлә
Цуг тадниг йөрәҗәнәв!
Җил болhн Цаhаhан кеҗ,
Үвләс амулң менд hарх,
Бәәсн hазр-уснань өлзә буинд бактҗ,
Идән-чигән элвг-делвг болҗ,
Окн Теңгрин аршанд күртҗ,
Менд амулң бәәцхәй!


Цуһарн нег-негнәннь седкл тевчҗ,
Цевр-цер, чик- чилгр ухата бәәҗ,
Цаһан сана зүүҗ,
Цаһан сарин өлзәд багтҗ йовхитн
Окн Теңгр хәәрлҗ өршәх болтха

Пусть взаимоотношения будут уважительными,
Пусть помыслы будут правильными и чистыми,
Пусть души будут светлыми,
Пусть богиня Окон Тенгри ниспошлет вам
Счастье и благоденствие Цаган Сара!


Цаһан халлһар йовҗ,
Хаалһчн цаһан болтха,
Җирһлчн цаһан болҗ,
Цаһан седклтә болҗ өс...


Ирсн «Цаһан» өлзәтә болҗ,
Җил болһн байртаһар «Цаһаһан» тосҗ,
То бүрн, толга менд бәәҗ,
Үвләс оньдин гем-зовлң уга һарч,
Мал гертәһән, шавхр-шуврхраһан хавран тосҗ,
Улан зандн цәәһән уулцҗ,
Урл-амаран күүндҗ,
Нег-негнәннь чирә үзлцҗ,
Нег-негндән түшг-дөңг болҗ,
Цуһар амулң бәәҗ жирһий!


Иржях «Цаһан» өлзәтә болҗ,
Хаалһнь цаһан болҗ,
Үвләс цуһар эрүл-дорул һарч,
Уух-идтхн элвг болҗ,
Үртә-сандтаһан амулң бәәҗ,
Үр-өңгтәһән байрта бәәцхәтн!
Үүмәтә цаг бичә үзгдтхә!
Җил болһн «Цаһаһан» давулҗ,
Җигтә сәәхн җирһләр җирһҗ,
Җичнр үзҗ, таалҗ, сән-сәәхн бәәцхәтн!


Эндр Цаһан Сар
Эн байрта өдрлә,
Шар нарн халулҗ,
Көк ноһан һарч,
Үвләс һарсндан байрлҗ,
Эн Цаһаһан байрта-бахта кеҗ,
Өсч-босҗ, өргҗ,
Оньдин амулң-менд йовцхай!


Цасн шулун хәәлҗ,
Цандг-усн элвҗҗ,
Нарна герл дуларад,
Ноһан өвсн нәәхләд,
Хуцин өвр хуһрл уга,
Хурһна шиир кемтрл уга,
То күцц, толһа бүрн,
Хулха-худлын аюл уга,
Хов-хуулин шилтән уга,
Делкән әмтн - цуһарн,
Җил болһн цаһаһан кеҗ
Амулң менд бәәтхә!


Идх-уухнь
Элвг-делвг болҗ,
Герин эзнь
Дүүгҗ-дүрклҗ,
Җиләс җилд һарч,
Нарт делкә
Байрта-бахтаһар
"Цаһаһан" кеҗ,
Номин йосар
Окн-Теңгрин аршаһан аршалтха.
Урһҗах җил нарта, дулан,
Төвкнүн, көдлмшәрн туурх,
Эрүл-менд, цуһар ни - негн
Амулң менд бәәтхә!


Цаhан сарин герлднь,
Цасн шулун хәәлтхә!
Цандг – усн элвгдж,
Нарна герл дуладтха!
Ж,ил болhн Цаhаhан кееж,
Окн – Тенгрин аршанд багтж,
Амр – анхун бәәж,
Амулң менд йовтн!


Цаhан сарин байрла,
Таниг йөрәҗәнәв!
Үвләс эн – терго hарҗ,
Хаврин дулан нар үзҗ,
Көк ноhанд малан хәрүлҗ,
Өрк - бүлтәhән,
Элгн – садтаhан, ни – негн болтн.
Кеесн көдлмштн уралан йовтха!
Эрүл – менд, гем – зовлң уга,
Сән сәәхн бәәтн!


Орҗах Цаhан сар
Ѳлзәтә цаhан хаалһта,
Үсн - тосн дала болҗ,
Цандг – усн элвгдж,
Кѳк ноһан шавшҗ,
Ѳндр теңгр ценкрлҗ,
Улан нарн мандлҗ,
Эк болсн һазрт дулаһан ѳгтхә!


Үвлин киитнәс, шуурһн боранас эрүл менд һарч,
Үртә садтаган, ахта-дүүтәһән байрта бахта Цаһаһан тосч,
Үр- дүңгтәһән эгц дууһан дууҗ,
Ур килң уга бәәх болтн!

 

Коллекция будет пополняться!

Цаган Сар - калмыцкий праздник весны.

Зулын йорял - Йорялы на Зул.Комментарии  

+1 #2 MaxKepper 14.02.2021 21:03
Спасибо
+7 #1 Delgira Monhaeva 19.02.2015 12:57
Үвлин киитнәс, шуурһн боранас эрүл менд һарч,
Үртә садтаган, ахта-дүүтәһән байрта бахта Цаһаһан тосч,
Үр- дүңгтәһән эгц дууһан дууҗ,
Ур килң уга бәәх болтн!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить